MASTERCLASS: ACTION = RESULTS: PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PHOTOGRAPHERS

 

Organizátor / Organizer
Stredoeurópsky dom fotografie
/ Central European House
of Photography
Prepoštská 4, P. O. Box 290
814 99 Bratislava, Slovakia

Lektor / Lecturers
Saul Robbins (US)

Termín / Date: 9.11.2014

Cena / Price
75 € / 60 € pre účastníkov Portfólio review / for the participants Portfolio review

Kontakt / Contact
Mgr. Veronika Paštéková,
+421 905 127 185
veronika.pastekova@gmail.com
www.sedf.sk


Ste na začiatku svojej fotografickej kariéry? Orientujete sa v technikách, zlepšujete svoje zručnosti a hľadáte možnosti self-promo? Ste pripravení posunúť sa na ďalšiu úroveň? Pozývame vás na unikátnu fotografickú dielňu zameranú na efektívne self-promo dôležité pri presadzovaní sa na dnešnom konkurenčnom trhu. Lektor Saul Robbins je aktívny, svetovo oceňovaný umelec, ktorý medzinárodne vystavuje a publikuje. Cieľom workshopu je zadefinovať jasné princípy prípravy portfólia a stratégie pre každého účastníka

Are you at the beginning of your photographic career? Do you have a good understanding of technique? Are you improving your skills and are you looking for self-promotional opportunities? Are you ready to move to the next level? We invite you to a unique photographic workshop focusing on effective self-promotion which is important for breaking-through in today's competitive market. Lecturer Saul Robbins is an active world-acclaimed artist who exhibits and publishes internationally. The aim of this workshop is to clearly define; the principles for preparing a portfolio and a strategy for each participant.