JIŘÍ HANKE (CZ)

POHLEDY Z OKNA MÉHO BYTU
VIEWS FROM THE WINDOW OF MY FLAT

Kurátor / Curators
Tomáš Pospěch

Spoluorganizátor
/ Co-organizer

České centrum,
Kancelária Národnej
rady Slovenskej
republiky

Otvorené / Open
denne okrem pondelka
/ daily except Monday
13:00 – 18:00

 

Lístky / Tickets
vstup voľný / free entry

Kontakt / Contact
+421 2 5441 8214
www.sedf.sk

Západná terasa
Bratislavského hradu
Nám. A. Dubčeka 1
Bratislava